نویسنده :امیررضا انوار
 قانونگذاردرسال 1324 آیین نامه امور خلافی را به تصویب رسانیده تا بلکه پاره ای ازرفتارها و اعمال که عادت شده بود درعین حال موجب آزار دیگران وانجام آنها زشت وقبیح بوده ریشه کن نماید لکن فرهنگ عمومی مامثل اینکه در چهارچوب قانون بودن را نمی پذیرد،از سرو صدای خریداران اجناس دست چندم با بلندگوهای گوش خراش در وانت
بارها گرفته تا نزاع ودرگیری واستعمال الفا
ظ رکیک با صدای بلند در حضور کودکان وبانوان در کوچه وخیابان و موتور سوارانی که در پیاده روها وخیابان عبورممنوع ویک طرفه واتوبانها بدون درنگ وبی محابا میرانند به قصد زدن عابرین وغیره ورانندگانی که هر چند با ماشینهای گرانقیمت ولوکس حاضر به توقف کوتاه مدت در خط عابر پیاده برای عبور عابری نیستندو.هنوز در سطح جامعه نظم عمومی به طور چشمگیر از سوی برخی مردم رعایت نمیشودواصلا حقوق همدیگررادرنظر نمیگیرند.گویافقط خودشان را میبینندوآزادی کامل درافعال ورفتار
وگفتار خوددارند.آزادی برای ایشان به طورمطلق کلمه وجود دارد."محدود کردن دیگران وعدم رعایت حقوق سایرمردم" وعجبا که خود این قشر منتقد ومعترض وضع موجودی هستند که خودشان آن را بوجود آورده اند.به هرحال برای تغییر ذائقه و مروری برآنچه در آیین نامه برای بهتر زیستن مردم ورعایت آداب وضع گردیده درذیل به آن اشاره میگردد،شایان ذکراینکه برای اشخاصی که مرتکب خلافهای ذیل گردند دوتا پنج روز حبس تکدیری یاده تا پنجاه ریال غرامت محکوم میشوند.
1- کسانی که به اخطارهای مامورین عبور ومرور وپاسبانان ازاینکه در پیاده روعبورنمایند ترتیب اثر ندهند.
2- کسانی که دیوارهای معابر عمومی
وامکنه خصوصی ومنازل اشخاص را مخطط نمایندیاازصورت نظافت

خارج کنند(یادر آن آگهی وغیره چیزی بنویسند)
3 -اشخاصی که همهمه وغ
وغاوصداهای ناهنجار ولوبرای فروش
متاع خود برپاکرده یاشرکت در همهمه وغوغا وصدای ناهنجاردیگران نمایندوهمچنین کسانی که درشوارع ومعابرعمومی عربده بکشندیاتظاهرات مستانه نمایند
4-کسانی که پرندگان یا دام های زنده را
آویزان حمل کنندیابه
طور آویزان نگاه دارند
 5- کسانی که بازیرشلواری یالنگ یالباس خانه
(بدون عذر موجه)درمعابرعمومی ترددیا
توقف نمایند
 
6-کسانی که ازمعابرممنوعه گذرکنند
 7-کسانی که پار
چه های کثیف یازننده وبدمنظره رادر
گذرهاوخیابانها سایه بان دکان ومغازه خودقراردهند
 8-کسانی که در خیابانه گذرهاوپیاده روها اماکن عمومی
ادارات بیمارستانهااتوبوسهاو.آب دهان یاآب بینی بیاندازند
 9-کسبه ودکانداران که به اصرار
یاخارج ازنزاکت مشتری دعوت نمایندیابدون رعایت ادب ونزاکت بامشتری رفتاروسخن بگویند
10-کسانی که در معابر وشوارع
به یکدیگرگلاویزشده یاالفاظ قبیحه متکلم یاصدای کریه نمایند.کسانی که درمعابروامکنه عمومی بایکدیگرشوخیهای رکیک وخارج از نزاکت نمایند
11-کسانی که ازروی بام
ودیواروامثال آن به خانه دیگری عمدا
سرکشی ونگاه کنند
 12-کسانی که دخترها
وپسرهاوزنهارامصرا تعقیب نمایند
13-کس
انی که درگذرها وکوی ها
وخیابانهافرش تکان دهندیابدون آب پاشی جاروب کنندکه گردوغباربلندشود.البته موارد بسیار دیگری هم قیدشده که ازذکر آن خودداری میگردد.بسیاری ازکارهاورعایت شئونات اخلاقی واجتماعی وفرهنگی ریشه درتربیت وآموزشهای فردی واجتماعی افرادازخانواده ومدرسه و.دارد.متاسفانه بانگرشی سطحی درمتن جامعه
خیلی از مواردی که نباید انجام گیرد،وجوددارندکه زندگی در این شهربزرگ راغیرقابل تحمل کرده است.نظرمااین نیست که مردم برای هرکاری مجازات شوندلکن جنبه اخلاقی وفرهنگی قضایا است که میبایست رعایت شوندوبرای بازدارندگی وپیشگیری از وقوع تخلفات خلاف شئونات اخلاقی واجتماعی ،باید تمهیداتی از جهت آموزشی وفرهنگی درنظرگرفته شود.

مطهری: وجودمرکزوکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی (قسمت دوم)

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی

کسانی ,عمومی ,رعایت ,واجتماعی ,پیاده ,مردم ,کسانی که ,آیین نامه ,که در ,اخلاقی واجتماعی ,که به ,شئونات اخلاقی واجتماعی

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

webdesign کتابخانه عمومی آیت الله اراکی - فرهنگسرا Kerri فصل خزان پایگاه رسمی همایش آزادگان تکریت 11 حرف من اینه... به موزه علوم طبیعی خوش آمدید webnytingso poonehtflower تولیدی کیف گوهری