نویسنده:امیررضاانوار
 روی کلام من باوکلای جوان اعم ازخانمها وآقایان است.متاسفانه درمواجهه بادوستان وکیلی که سالهاجلوترازمابه حرفه وکالت روی آوردند،مهمترین سوال وموضوعی که مطرح است <حق الوکاله سنگین>ودرآمدخیلی بالامیباشد.گویی معیاروکالت یا وکیل خوب بودن این استکه حق الوکاله با میزان خیلی بالادریافت کنیدوسایرعوامل وموضوعات وکالت ازجمله مهارت درتنظیم لوایح ودادخواستها،دفاع مستدل ومنطقی،روش حل مساله ومشکلات حقوقی ومشاوره،سرعت دقت وانضباط درکارهاوامورمحوله حقوقی فراموش شده درباره آن هیچ بحث وگفتگویی نمیشود.یکی ازدوستان تماس گرفته بود بامشکلی دررابطه با ملکی که پیش خریدکرده برخوردنموده وکیل اودرمرحله اظهارنامه وتامین دلیل علی الحساب مبلغ گزافی به اسم هزینه ابطال تمبرازموکل اخذوهنوزهم هیچ اقدام حقوقی موثر انجام نداده است.عده ای ازدوستان باوعده ووعید اینکه حکم تضمینی به نفع موکل میگیرنداوراامیدوارمیکننددرصورت عدم توفیق،موکل ازاوشاکی وناراضی گردیده،تصور مینمایدباطرف دعوی ساخت وپاخت و تبانی کرده است.چون صریح وشفاف میزان تمبردادرسی وحق الوکاله وجریان دعوی وامکان وعدم امکان موفقیت را برای موکل روشن نمی نماید.خودشرادرمظان اتهام قرارمیدهد.البته مردم فکر میکنندوکیل چون پرونده اورا قبول کرده،حتمابایدموفقیت کامل داشته باشدواینکه وکیل فقط همین یک پرونده را داردوتمام وقت ونیروی خودراصرف همین پرونده نماید.ازدلایل ومستندات ودفاعیات طرف مقابل هم بی اطلاع هستند.چه بساواقعاهم محق نیستند.بواسطه بعضی مدارک ومستندات ناقص ،خود رامحق میدانند.درهرحال
وکیل علاوه برگرفتن حق الوکاله وظایف مهمتری هم دارد.سرعت،دقت،سریع الانتقال وتیزهوش بودن،آشنایی
باقوانین ومقررات واطلاع از آخرینمصوبات قانونی ودستورالعملها،دلسوزی وپیگیری پرونده های موکلین وقدرت
استنباط واستدلال قوی هم از مشخصه های وکیل ومشاورحقوقی خوب است.م ومطالعه درامورمحول
باسایروکلاومشاورین نیزمفیداست.دربسیاری ازمواردپیگیری وبه سرانجام رساندن پرونده های اشخاصی که
بضاعت وتوان مالی کمتری دارندلااقل از نظرتجربه ودانش اندوزی میتواند موثر باشد.به هرموضوع وپرونده ای
ازجنبه یادگیری وآموزش مطلبی جدیدباید نگریست،زیرا علم حقوق دریایی گسترده است وانتهایی ندارد.
حتی موضوعات ساده وابتدایی ممکن است درمراحل دادرسی به مواردی پیچیده مبدل شودکه براثربی مبالاتی،بیدقتی ودست کم گرفتن پرونده،حقی تضضع گردد.درهرحال این ذهنیت منفی دراینکه خیلی ازدوستان فقط وفقط درمحورکسب درآمدبالا می اندیشند بایداصلاح شود.همانگونه که برای عامه مردم هم
بایدفرهنگ سازی شود که وکیل هم از شوونات ومنزلت والایی برخوردار است ونسبت به میزان خواسته و
زحماتی که متقبل میشود،خصوصامواردی که منجر به احیای حق ازدست رفته وبه اصطلاح مرده،میشود
مستحق حق الوکاله درخور شان ومناسب با زحمات است.

مطهری: وجودمرکزوکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی (قسمت دوم)

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی

پرونده ,وکیل ,هم ,الوکاله ,حق ,حقوقی ,حق الوکاله ,پرونده های ,خوب است ,هم از ,ازمواردپیگیری وبه

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

گلبن کویر روستای بوانلو بهشت خراسان شمالی صدا ها flatanatgio free-gifts High Quality NFL New York Giants Jerseys, 100% Cotton! نگاهي به اسم او احساس شرکت جهان شيمي racocktedet