نویسنده:امیررضانوار
 ماده48 قانون آیین دادرسی مدنی اشعارداشته:شروع رسیدگی دردادگاه،مستم تقدیم دادخواست میباشد.دادخواست به دفتردادگاه صالح ودرنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد
است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.ماده 50قانون مرقوم مقررنموده:هرگاه دادگاه دارای شعب متعددباشد،مدیردفتربایدفوری پس ازثبت دادخواست آن را،جهت ارجاع به یکی از شعب به نظرریس شعبه اول یا معاون وی برساند.اکنون به موجب دستورالعملهاداخلی،دیگرمدیردفتردادگاه این کارهاراانجام نمیدهدووظایف فوق را عموماکارمندان معاونت ارجاع مجتمعهای قضایی انجام میدهند.لکن اجتهاددرمقابل نص صحیح نیست آیاروشهایی که درمجتمعهای قضایی برای ثبت وارجاع دادخواستها انجام میگیرد بانص صریح مواد48و49و50 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است؟بدیهیاست دستورات ومقررات داخلی که دستگاههاوضع میکنند برای سهولت کارهاوجلب رضایت مراجعین وتسریع دراموروسرعت ودقت درکارها میباشد.قبلا تقدیم دادخواست که دستی
انجام میشد حدودیک ساعت وقت میگرفت.لکن روش مکانیزه جدیددرواحد پذیرش دادخواست چند
کارمند نشسته اند برای تعیین حوزه قضایی ،تطبتق مدارک ،میزان تمبر، نوع خواسته واستعلام از ثبت و.دست آخر پرونده رابه معاون ارجاع میدهند وایشان هم ایراداتی میگیرند از قبیل اینکه دادخواست اعساررانمیپذیریم!فلان مطلب را حذف کن.پس اون کارمندانی که آنجا نشسته اندمورد
اعتمادنیستندکه همه مدارک راچک کرده وپرونده را داخل میفرستن؟بعدازاین همه نوبت گرفتن وانتظارکشیدن وچانه زدن با کارمندان خصوصا اگراشتباه درمحاسبه تمبر دادخواست پیش آیدویاسیستم شتاب قطع یا معیوب باشد،"چون هزینه بایدتوسط کارت پرداخت شود"برخی مراجع هم از ساعت 10 صبح دادخواست قبول نمیکنندروش فوق اگرچه مکانیزه هست اما طول میکشد وباخستگی توام کارمندان ومراجعین همراه است وازصبح تاظهر وکلاومردم درگیرارایه یک دادخواست میباشند.روش دیگرتقدیم دادخواست درمورد چک بلامحل ودعاوی خانوادگی است که
ازطریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک میباشد و4یا5روزطول میکشدکه دادخواست وضمایم برای ارجاع به دادگستری برسد درحالیکه این زمان درروش دستی به یک ساعت محدود میشد.طبق روش جدیدحجم مراجعین افزوده شده است سرعتی در کار نیست ورضایت مراجعین به میزان قابل ملاحظه ای تحصیل نشده است.شایسته است بانظر سنجی ومشاهده عینی واحدهای ارجاع دادخواست مجتمعهای قضایی از کم وکاستیها مطلع ونسبت به رفع ایرادها اقدام کردتاحداکثربهره وری بدست آید.
 

مطهری: وجودمرکزوکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی (قسمت دوم)

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی

دادخواست ,ارجاع ,قضایی ,مراجعین ,شعب ,میباشد ,دادگاه دارای ,دارای شعب ,شعبه اول ,مجتمعهای قضایی ,تقدیم دادخواست

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

جاده ی آسمانی فرکتال هنر kara7 tracilormbur سجاده فرش مسجدی اپ باز حرکت سیاسی اجتماعی دانلود زیرنویس فارسی اخبار ژنراتور و موتور برق آپشن خودرو