نویسنده:امیررضاانوار
  طرح موضوع:مجیدوسعیددودوستی بودندکه دریک محل کار میکردند.مجیدآپارتمانی داشت که ازموقعیت ومرغوبیت برخوردار بود.اماچون قصدکردبرای انجام کاربه خارج ازکشوربرودوفرصت نداشت طی یک وکالت بلاعزل وکامل شامل نقل وانتقال قطعی وفروش آن،آپارتمان را به سعیددادوازکشور خارج شد.درحالیکه هیچ سندومدرک ومبایعه نامه ای مبنی بر انتقال ملک به دوستش تنظیم نشده بودوفقط وکالتنامه حاکم برروابط فی مابین بود.پس از پنج سال که ازخارج کشوربرگشت متوجه شد،سعیدآپارتمان را همان وقت فروخته مجید به دوستش مراجعه و بهاوقیمت مالش را ازاومطالبه کرد.درمورداین قضیه این سوال مطرح است، آیامجیدمیتواندقیمت مال خودرابه نرخ روزازدوستش مطالبه کندیاصرفامیتواند بهاآن رابه تاریخ انتفال معامله مطالبه نماید؟درفرض قضیه ماده 668 قانون مدنی اشعارمیدارد:"وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است باوردکند."درهمین رابطه نمونه ای ازدادنامه صادره ازشعب دادگاههای حقوقی تهران درج میگرددتا مستندات آن راموردبررسی قراردهیم.رای دادگاه به این شرح است:"باالتفات به کلیه اوراق پرونده ورسیدگیهای بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی برمطالبه بهاقیمت عادله به نرخ روز4دانگ ازششدانگ یکباب مغازه تجاری شماره 307 موضوع وکالتنامه رسمی شمارهباجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی مالابه جهات آتی الذکرغیرواردوبه عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشدزیرامطابق ماده668 قانون مدنی وکیل مکلف است حساب مدت وکالت خودرابه همراه آنچه که بجای موکل دریافت کرده با انتقال آن بهای حاصله را به موکل مستردنماید.آنچه ازموضوع بحث استنباط میگردداین است که موکل فقط میتواندبهاملک را به تاریخ انتقال معامله موردمطالبه قراردهدوهرگونه ادعای دیگرمن جمله مطالبه به قیمت عادله به نرخ روز ازجایگاه قانونی برخوردار نمیباشد.دادگاه بااختیارات حاصله ازماده مندرج درمتن دعوی مطروحه رامردوداعلام میدارد."باتوجه به رای مزبوروطبق ماده668 قانون مدنی موکل میتواندحساب مدت وکالت وآنچه را که درزمان انجام وکالت دریافت کرده به اوردنماید.به نظر میرسداگرموکل درزمان انجام وکالت بهاوقیمت مال رامطالبه کرده باشدلکن وکیل ازدادن آن امتناع نموده ومدتی هم ازاین موضوع گذشته باشد"موکل میتواندخسارت تاخیرتادیه ایام گذشته رانیزمطالبه کند."چنانچه وکیل خارج از اختیارات وکالت عمل کرده باشد،موکل میتواندابطال اقدامات وکیل رابخواهد.

مطهری: وجودمرکزوکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی (قسمت دوم)

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی

وکالت ,وکیل ,موکل ,کرده ,انجام ,انتقال ,مدت وکالت ,قانون مدنی ,را به ,ماده668 قانون ,درزمان انجام ,درزمان انجام وکالت

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jhon بداخبار وبلاگ پزشکي و سلامتي مطالب اینترنتی فایلهای آماده Joe میرممد Kate فروشگاه سایت بلاگ بیست