دی شیخ باچراغ همی گشت گردشهر کزدیووددملولم وانسانم آرزوست ،گفت یافت می نشودآن  گقت آنچه یافت می نشود انم ارزوست  لحظه ای تامل کنیم لحظه ای درنگ کنیم چه برسرما آمده؟محمدرضازایری درباره واقعه شکافتن بخیه ای یک "کودک" دراصفهان درصفحه اجتماعی خودنوشته:این آقای دکترکه ازرفتارزشتش برآشفته ایم ازماه نیامده است!اوهم توی همین جامعه مدرسه ودانشگاه رفته وبزرگ شده و.وقتی مامشغول کارهای متنوع وازاخلاق وقانون وانسانیت غفلت کرده ایم این آقای دکتربالیده وپزشک شده وتیغ وقیچی دستش گرفته!باید اینقدرمردباشیم که بدون فرافکنی نقش خودمان رادروقوع این انحطاط اخلاقی بپذیریم.این آقاایینه وضعیت امروز یکایک ماست. بیخوداورامتهم نکنید،اوحاصل مجموعه ای است که همه به این آفات وایرادهاآلوده ایم.اوکرامت انسانی رالگدکرده،انسانی را ندیده وبی حرمت ساخته،مگرهرکدام ازما به شکلی چنین نمیکنیم؟من مقصرم!من.دستم را قبل ازهمه بالامیگیرم واعتراف میکنم که من هم درکشیدن بخیه های پسرک نقش داشته ام.


مطهری: وجودمرکزوکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی (قسمت دوم)

جهات مقایسه آیین دادرسی درحقوق عمومی وحقوق خصوصی

ای ,ایم ,بخیه ,آقای ,نقش ,کنیم ,یافت می ,این آقای ,مجموعه ای ,ای است ,است که

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

hasaposlo Austin هشت بهشت اخوان آریا لوگو کوشا92 صندلی عشقستان اسماعيل ،درد دل با شهدا وب نوشته های یک دندانپزشک شرکت مهندسی مشاور طراحان ابنیه آژند روش های درمان بیماری های کلیه