موسسه حقوقی انواربه نقل از سایت مجله اینترنتی برترینها شانزدهم مهرماه در همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری "نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله چالشهای قانون وکلا را وجود مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهراً وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تأسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده که برخی همین اشاره را دلیل استمرار مرکز یاد شده می‌دانند.این نماینده مجلس افزود: با حضور وکیل منسوب به قوه قضائیه احتمال اینکه حق طرف مقابل ضایع شود بیشتر است تا زمانی که وکیل مستقل وجود داشته باشد"درنقد اظهارات جناب آقای دکترمطهری درخصوص وکلاء محترم قوه قضاییه ابتدا این سوال به ذهن متبادرمی گردد که چرا باید تصورکرد که وکیل قوه قضاییه موجب نادیده گرفتن حق طرف مقابل میشود؟ بسیاری از فرهیختگان رشته حقوق با درجات عالی تحصیلی وجایگاه علمی وعملی وطی مراحل گزینش علمی وآزمونهای سخت ازنظرعلمی واخلاقی وحرفه ای صلاحیت آنها تایید شده است وپروانه اشتغال به وکالت ازسوی عالی ترین نهاد قضایی کشوربه آنان اعطا شده است.این باعث افتخاراست نه مذمت وتخریب وکلاء محترم قوه قضاییه درسالهای اخیربا قبول مسئولیت وکالت معاضدتی وارائه خدمات مشاوره حقوقی مجانی درسراسرکشوربارحقوقی عظیمی را ازدوش قوه قضاییه برداشته بدون ادعا ومنتی خدمات حقوقی ارزان تر وحرفه ای تر به مردم کشورمان ارائه میدهند"به نقل از خبرگزاری هاجناب آقای دکتر بهادری جهرمی اصلی‌ترین کمک‌ کار خود را وکلا دانست وتصریح کرد :.مرکزظرفیت عظیم ومعقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول کشور پروانه خود را از اینجا گرفتند که من از آنها دعوت می کنم بیایند و اداره  خانه خودشان را در اختیار بگیرند، چرا که اینجا یک خانه کاملا تخصصی است.

رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: سعی خواهیم کرد که خدمات حقوقی کیفی‌تر و به صرفه‌تر شوند تا مردم در جمهوری اسلامی راحت‌تر به حقوق‌شان برسند.

بهادری به صرفه‌تر شدن خدمات حقوقی را موجب ارتقاء شأن و منزلت وکلا و توسعه روزافزون مراجعه مردم به خدمات وکالت دانست و با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند"با این تفاسیرجناب آقای دکترمطهری باید دلیل شرعی وقانونی ومعقول بیاورند که باحضوروکیل منصوب به قوه قضاییه احتمال اینکه حق طرف مقابل نادیده گرفته شود بیشتراست!" البینه :علی المدعی "باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورند.به اصطلاح "یقین تهی ازهرگونه شک معقول"صریحا وکلا رامورد تخریب قرارداده اند.سخنان ایشان به عنوان نماینده مجلس مغایر اصول صریح قانون اساسی وتهدید کننده حقوق عمومی است.اصل بیست ودو وبندهای شش ونه وچهارده اصل سوم قانون اساسی صراحتاً تامین کننده حقوق مردم است که درسخنان ایشان به دلیل حقوقی، بعنوان نماینده مجلس که وظیفه نظارت برحسن اجرای قوانین دارندموردتعرض قرارگرفته است.درنظام آزادی برابری هیچ یک از طرفین حق ندارد شرایط رابطه متقابل با طرف دیگررابه صورت یکجانبه تعیین کند.این امردرحقوق عمومی مورد توجه صاحبنظران است.اصل حسن نیت وانصاف ورعایت عدالت وبی طرفی راصریحاً نادیده انگاشته اند و جانبدارانه قضاوتی غیراخلاقی وغیرشرعی درمورد عده ای حقوقدان کرده اند وچرا یک نماینده مجلس چنین شائبه ای رادرذهن مردم نسبت به وکلاء قوه قضاییه باید ایجادکند؟خوب است که دراول سخنان به این مهم اشاره کرده اند که:"این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهراً وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تاسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده"به قول شاعر"ازکرامات شیخ ما چه عجب شیره راخورد وگفت شیرین است!"به قانونی بودن و نیازجامعه بوجود وکیل قوه قضاییه اذعان کرده اند.لکن درفرازسخنان بعدی حیثیت وکلا رامورد تهدید قرارداده اند.شایسته است منبعد درارائه سخنان واظهارات له وعلیه جامعه ای ،جانب انصاف واخلاق را رعایت نمایند وتبعات حقوقی اظهارات خود را بپذیرند.


اهمیت حقوق عمومی وحقوق خصوصی
 امروزه فکر عدالت توزیعی دردرجه اهمیت قرارگرفته است،نتیجتا برخلاف گذشته که تاکیدبرروابط بین افرادبرحقوق خصوصی بود.زمان حاضر تاکیدبرحقوق عمومی است وبرای برقراری نوع جدید ازعدالت دریک جامعه متجدد نقشی اساسی به سازمان اداری ودولت واگذارشده است.تنظیم کارسازمان اداری ونظارت برآن بسی دشواراست.هرگاه مثلا بخواهندتصمیم بگیرندکه پروانه ساختمان داده شودیانه؟ازچه زمینهایی برای کاربری که به مصلحت عموم است بایدسلب مالکیت شود.آیا یک موسسه اقتصادی بایدازوام برخوردارشودیااینکه بیگانگان بایدبرای اقامت درکشورپذیرفته شوندیاخیر؟(داوید-رنه نظامهای بزرگ حقوقی معاصر)
 به قول ادماراسمن "هرنهاد،هرجه باشدبه حقوق عمومی یا حقوق خصوصی تعلق داشته باشدبرپایه اندیشه های کلی استواراست که نهادمعرف تحقق وتکامل آن است،این امردرآن اصل بشمارمیایدوآیین هایی که نسبت به آن اعمال میشود.چیزی جزبیرون کشیدن نتایج ازآن نیست.طبع حقوقی یک نهادبه شیوه هایی تکنیکی منتهی میشودکه درپرتوآنهاحقوق اندیشه ای کلی راکه به عنوان اصل این نهادبکارمیرودتحقق میبخشد".(داوید-رنه )مبحث نخست: کلیات در مورد حقوق عمومی وحقوق خصوصی
 دایره شمول حقوق عمومی برگستره زندگی بشروابعاد حقوقی مربوط به روابط حقوقی شهروندان وحاکمیت واعمال وتصمیمات مقامات ومسئولین دولتی مباحثی را درمورد چگونگی دامنه وحدود اختیارات هرکدام از این ها مطرح نموده است.دربرخی کشورها نظام دادرسی وقضایی دوگانه است وبین مباحث حقوق خصوصی باحقوق عمومی تمایز قائلند.مانند کشورمان ایران.برخی کشورها تمایز وتفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی دررویه ودکترین قضایی برآمده ازعرف ها وسنتهای دیرینه،بصورت تئوری وعملا در دادرسیهاقائل نیستند.لکن امروزه باتوجه به گستردگی قواعدواصول کلی حقوق عمومی،البته در عمل با تفکیک این دوشاخه حقوقی،خصوصادررسیدگیهابه شکایات ازدستگاههاونهادهای دولتی وتصمیمات آنهاقائلند.آیین دادرسی درمحاکم اداری باآیین دادرسی دردادگاههای اختصاصی دادگستری متفاوت است.همانگونه که بحث شکل ونوع دعاوی ازقبیل حقوقی وکیفری یاکار یااموراستخدامی،مالیاتی،تامین اجتماعی واموراراضی مسائل حقوقی نوین مانند:فن آوریهاوفضای مجازی و حقوق ارتباطات ومالکیت فکری ومعنوی وحقوق رقابت متفاوت وتابع متغیرها وقواعدوآیین های شکلی وماهوی مخصوص به خود هستندوتخصصی وپیچیده بودن هر یک مستم رسیدگی مجزاوجداگانه واحیانابابهره وری ازنظریه کارشناسان ومتخصصین هرحوزه است.
این ویژگی دوگانه بودن،بحث صلاحیت های ذاتی ونسبی ومحلی دررسیدگی به دعاوی را طرح میکند،که در حوزه مسائل مربوط به آیین دادرسی است.
 آیین دادرسی که به روشهاوطرق رسیدگی به دعاوی وشکایات ونحوه طرح دعاوی وابلاغهاومواعدرسیدگی،دلائل ومستندات دفاعیات،چگونگی ابراز دلائل واصل خواسته ونحوه رسیدگی درمحاکم وشرایط دادخواست ومستندات،هزینه دادرسی وتجدیدنظرخواهی واعتراضات واعاده دادرسی و.ملحوظ نظراست.
 دادرسیهای اداری نیز ظرافت وخصوصیات مختص به خودرادارد.این ماهیت دعاوی اداری دراینکه شخصی برای شکایت از آراء هیات تشخیص اداره کاربابهره مندی ازمزایای قانونی مندرج در قانون کاربه دیوان عدالت اداری شکایت کندیا اینکه به علت صدمه ناشی از بی مبالاتی ونقص وسایل فنی یک مرجع دولتی برای جبران خسارت و ضرروزیان وارده به یک محکمه حقوق خصوصی اقامه دعوی کند،بحث برانگیزاست،زیراصلاحیت مراجع قضایی هرکدام براساس نوع وکیفیت خواسته دعاوی متفاوت است. براین اساس مطالعه مفاهیم وروشهاورویه های حاکم درمورداین تمایزهاجالب توجه ودرعمل میتواندبرای اقامه دعاوی درصورت وم وآشنایی بااحکام مراجع دادرسی اداری موثرواقع گردد.دی شیخ باچراغ همی گشت گردشهر کزدیووددملولم وانسانم آرزوست ،گفت یافت می نشودآن  گقت آنچه یافت می نشود انم ارزوست  لحظه ای تامل کنیم لحظه ای درنگ کنیم چه برسرما آمده؟محمدرضازایری درباره واقعه شکافتن بخیه ای یک "کودک" دراصفهان درصفحه اجتماعی خودنوشته:این آقای دکترکه ازرفتارزشتش برآشفته ایم ازماه نیامده است!اوهم توی همین جامعه مدرسه ودانشگاه رفته وبزرگ شده و.وقتی مامشغول کارهای متنوع وازاخلاق وقانون وانسانیت غفلت کرده ایم این آقای دکتربالیده وپزشک شده وتیغ وقیچی دستش گرفته!باید اینقدرمردباشیم که بدون فرافکنی نقش خودمان رادروقوع این انحطاط اخلاقی بپذیریم.این آقاایینه وضعیت امروز یکایک ماست. بیخوداورامتهم نکنید،اوحاصل مجموعه ای است که همه به این آفات وایرادهاآلوده ایم.اوکرامت انسانی رالگدکرده،انسانی را ندیده وبی حرمت ساخته،مگرهرکدام ازما به شکلی چنین نمیکنیم؟من مقصرم!من.دستم را قبل ازهمه بالامیگیرم واعتراف میکنم که من هم درکشیدن بخیه های پسرک نقش داشته ام.نویسنده:امیررضاانوار
  طرح موضوع:مجیدوسعیددودوستی بودندکه دریک محل کار میکردند.مجیدآپارتمانی داشت که ازموقعیت ومرغوبیت برخوردار بود.اماچون قصدکردبرای انجام کاربه خارج ازکشوربرودوفرصت نداشت طی یک وکالت بلاعزل وکامل شامل نقل وانتقال قطعی وفروش آن،آپارتمان را به سعیددادوازکشور خارج شد.درحالیکه هیچ سندومدرک ومبایعه نامه ای مبنی بر انتقال ملک به دوستش تنظیم نشده بودوفقط وکالتنامه حاکم برروابط فی مابین بود.پس از پنج سال که ازخارج کشوربرگشت متوجه شد،سعیدآپارتمان را همان وقت فروخته مجید به دوستش مراجعه و بهاوقیمت مالش را ازاومطالبه کرد.درمورداین قضیه این سوال مطرح است، آیامجیدمیتواندقیمت مال خودرابه نرخ روزازدوستش مطالبه کندیاصرفامیتواند بهاآن رابه تاریخ انتفال معامله مطالبه نماید؟درفرض قضیه ماده 668 قانون مدنی اشعارمیدارد:"وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است باوردکند."درهمین رابطه نمونه ای ازدادنامه صادره ازشعب دادگاههای حقوقی تهران درج میگرددتا مستندات آن راموردبررسی قراردهیم.رای دادگاه به این شرح است:"باالتفات به کلیه اوراق پرونده ورسیدگیهای بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی برمطالبه بهاقیمت عادله به نرخ روز4دانگ ازششدانگ یکباب مغازه تجاری شماره 307 موضوع وکالتنامه رسمی شمارهباجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی مالابه جهات آتی الذکرغیرواردوبه عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشدزیرامطابق ماده668 قانون مدنی وکیل مکلف است حساب مدت وکالت خودرابه همراه آنچه که بجای موکل دریافت کرده با انتقال آن بهای حاصله را به موکل مستردنماید.آنچه ازموضوع بحث استنباط میگردداین است که موکل فقط میتواندبهاملک را به تاریخ انتقال معامله موردمطالبه قراردهدوهرگونه ادعای دیگرمن جمله مطالبه به قیمت عادله به نرخ روز ازجایگاه قانونی برخوردار نمیباشد.دادگاه بااختیارات حاصله ازماده مندرج درمتن دعوی مطروحه رامردوداعلام میدارد."باتوجه به رای مزبوروطبق ماده668 قانون مدنی موکل میتواندحساب مدت وکالت وآنچه را که درزمان انجام وکالت دریافت کرده به اوردنماید.به نظر میرسداگرموکل درزمان انجام وکالت بهاوقیمت مال رامطالبه کرده باشدلکن وکیل ازدادن آن امتناع نموده ومدتی هم ازاین موضوع گذشته باشد"موکل میتواندخسارت تاخیرتادیه ایام گذشته رانیزمطالبه کند."چنانچه وکیل خارج از اختیارات وکالت عمل کرده باشد،موکل میتواندابطال اقدامات وکیل رابخواهد.


  شخصی گوسفندی از کسی بید.صاحب گوسفندنزدقاضی رفت قاضی راطلب نموده به اونصیحت کردکه مال را ردکن،حق الناس خوب نیست وبه گردن تو خواهد ماند.والاهمان گوسفندروز قیامت حاضرخواهدشدواقرار
به ی تو خواهد نمود.طرارگفت:بسیارخوب من هم همانجا ریسمان گردن گوسفندرا گرفته به صاحبش رد خواهم کرد.

نویسنده:امیررضانوار
 ماده48 قانون آیین دادرسی مدنی اشعارداشته:شروع رسیدگی دردادگاه،مستم تقدیم دادخواست میباشد.دادخواست به دفتردادگاه صالح ودرنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد
است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.ماده 50قانون مرقوم مقررنموده:هرگاه دادگاه دارای شعب متعددباشد،مدیردفتربایدفوری پس ازثبت دادخواست آن را،جهت ارجاع به یکی از شعب به نظرریس شعبه اول یا معاون وی برساند.اکنون به موجب دستورالعملهاداخلی،دیگرمدیردفتردادگاه این کارهاراانجام نمیدهدووظایف فوق را عموماکارمندان معاونت ارجاع مجتمعهای قضایی انجام میدهند.لکن اجتهاددرمقابل نص صحیح نیست آیاروشهایی که درمجتمعهای قضایی برای ثبت وارجاع دادخواستها انجام میگیرد بانص صریح مواد48و49و50 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است؟بدیهیاست دستورات ومقررات داخلی که دستگاههاوضع میکنند برای سهولت کارهاوجلب رضایت مراجعین وتسریع دراموروسرعت ودقت درکارها میباشد.قبلا تقدیم دادخواست که دستی
انجام میشد حدودیک ساعت وقت میگرفت.لکن روش مکانیزه جدیددرواحد پذیرش دادخواست چند
کارمند نشسته اند برای تعیین حوزه قضایی ،تطبتق مدارک ،میزان تمبر، نوع خواسته واستعلام از ثبت و.دست آخر پرونده رابه معاون ارجاع میدهند وایشان هم ایراداتی میگیرند از قبیل اینکه دادخواست اعساررانمیپذیریم!فلان مطلب را حذف کن.پس اون کارمندانی که آنجا نشسته اندمورد
اعتمادنیستندکه همه مدارک راچک کرده وپرونده را داخل میفرستن؟بعدازاین همه نوبت گرفتن وانتظارکشیدن وچانه زدن با کارمندان خصوصا اگراشتباه درمحاسبه تمبر دادخواست پیش آیدویاسیستم شتاب قطع یا معیوب باشد،"چون هزینه بایدتوسط کارت پرداخت شود"برخی مراجع هم از ساعت 10 صبح دادخواست قبول نمیکنندروش فوق اگرچه مکانیزه هست اما طول میکشد وباخستگی توام کارمندان ومراجعین همراه است وازصبح تاظهر وکلاومردم درگیرارایه یک دادخواست میباشند.روش دیگرتقدیم دادخواست درمورد چک بلامحل ودعاوی خانوادگی است که
ازطریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک میباشد و4یا5روزطول میکشدکه دادخواست وضمایم برای ارجاع به دادگستری برسد درحالیکه این زمان درروش دستی به یک ساعت محدود میشد.طبق روش جدیدحجم مراجعین افزوده شده است سرعتی در کار نیست ورضایت مراجعین به میزان قابل ملاحظه ای تحصیل نشده است.شایسته است بانظر سنجی ومشاهده عینی واحدهای ارجاع دادخواست مجتمعهای قضایی از کم وکاستیها مطلع ونسبت به رفع ایرادها اقدام کردتاحداکثربهره وری بدست آید.
 

 نویسنده:امیررضاانوار
 روی کلام من باوکلای جوان اعم ازخانمها وآقایان است.متاسفانه درمواجهه بادوستان وکیلی که سالهاجلوترازمابه حرفه وکالت روی آوردند،مهمترین سوال وموضوعی که مطرح است <حق الوکاله سنگین>ودرآمدخیلی بالامیباشد.گویی معیاروکالت یا وکیل خوب بودن این استکه حق الوکاله با میزان خیلی بالادریافت کنیدوسایرعوامل وموضوعات وکالت ازجمله مهارت درتنظیم لوایح ودادخواستها،دفاع مستدل ومنطقی،روش حل مساله ومشکلات حقوقی ومشاوره،سرعت دقت وانضباط درکارهاوامورمحوله حقوقی فراموش شده درباره آن هیچ بحث وگفتگویی نمیشود.یکی ازدوستان تماس گرفته بود بامشکلی دررابطه با ملکی که پیش خریدکرده برخوردنموده وکیل اودرمرحله اظهارنامه وتامین دلیل علی الحساب مبلغ گزافی به اسم هزینه ابطال تمبرازموکل اخذوهنوزهم هیچ اقدام حقوقی موثر انجام نداده است.عده ای ازدوستان باوعده ووعید اینکه حکم تضمینی به نفع موکل میگیرنداوراامیدوارمیکننددرصورت عدم توفیق،موکل ازاوشاکی وناراضی گردیده،تصور مینمایدباطرف دعوی ساخت وپاخت و تبانی کرده است.چون صریح وشفاف میزان تمبردادرسی وحق الوکاله وجریان دعوی وامکان وعدم امکان موفقیت را برای موکل روشن نمی نماید.خودشرادرمظان اتهام قرارمیدهد.البته مردم فکر میکنندوکیل چون پرونده اورا قبول کرده،حتمابایدموفقیت کامل داشته باشدواینکه وکیل فقط همین یک پرونده را داردوتمام وقت ونیروی خودراصرف همین پرونده نماید.ازدلایل ومستندات ودفاعیات طرف مقابل هم بی اطلاع هستند.چه بساواقعاهم محق نیستند.بواسطه بعضی مدارک ومستندات ناقص ،خود رامحق میدانند.درهرحال
وکیل علاوه برگرفتن حق الوکاله وظایف مهمتری هم دارد.سرعت،دقت،سریع الانتقال وتیزهوش بودن،آشنایی
باقوانین ومقررات واطلاع از آخرینمصوبات قانونی ودستورالعملها،دلسوزی وپیگیری پرونده های موکلین وقدرت
استنباط واستدلال قوی هم از مشخصه های وکیل ومشاورحقوقی خوب است.م ومطالعه درامورمحول
باسایروکلاومشاورین نیزمفیداست.دربسیاری ازمواردپیگیری وبه سرانجام رساندن پرونده های اشخاصی که
بضاعت وتوان مالی کمتری دارندلااقل از نظرتجربه ودانش اندوزی میتواند موثر باشد.به هرموضوع وپرونده ای
ازجنبه یادگیری وآموزش مطلبی جدیدباید نگریست،زیرا علم حقوق دریایی گسترده است وانتهایی ندارد.
حتی موضوعات ساده وابتدایی ممکن است درمراحل دادرسی به مواردی پیچیده مبدل شودکه براثربی مبالاتی،بیدقتی ودست کم گرفتن پرونده،حقی تضضع گردد.درهرحال این ذهنیت منفی دراینکه خیلی ازدوستان فقط وفقط درمحورکسب درآمدبالا می اندیشند بایداصلاح شود.همانگونه که برای عامه مردم هم
بایدفرهنگ سازی شود که وکیل هم از شوونات ومنزلت والایی برخوردار است ونسبت به میزان خواسته و
زحماتی که متقبل میشود،خصوصامواردی که منجر به احیای حق ازدست رفته وبه اصطلاح مرده،میشود
مستحق حق الوکاله درخور شان ومناسب با زحمات است.


نویسنده :امیررضا انوار
 قانونگذاردرسال 1324 آیین نامه امور خلافی را به تصویب رسانیده تا بلکه پاره ای ازرفتارها و اعمال که عادت شده بود درعین حال موجب آزار دیگران وانجام آنها زشت وقبیح بوده ریشه کن نماید لکن فرهنگ عمومی مامثل اینکه در چهارچوب قانون بودن را نمی پذیرد،از سرو صدای خریداران اجناس دست چندم با بلندگوهای گوش خراش در وانت
بارها گرفته تا نزاع ودرگیری واستعمال الفا
ظ رکیک با صدای بلند در حضور کودکان وبانوان در کوچه وخیابان و موتور سوارانی که در پیاده روها وخیابان عبورممنوع ویک طرفه واتوبانها بدون درنگ وبی محابا میرانند به قصد زدن عابرین وغیره ورانندگانی که هر چند با ماشینهای گرانقیمت ولوکس حاضر به توقف کوتاه مدت در خط عابر پیاده برای عبور عابری نیستندو.هنوز در سطح جامعه نظم عمومی به طور چشمگیر از سوی برخی مردم رعایت نمیشودواصلا حقوق همدیگررادرنظر نمیگیرند.گویافقط خودشان را میبینندوآزادی کامل درافعال ورفتار
وگفتار خوددارند.آزادی برای ایشان به طورمطلق کلمه وجود دارد."محدود کردن دیگران وعدم رعایت حقوق سایرمردم" وعجبا که خود این قشر منتقد ومعترض وضع موجودی هستند که خودشان آن را بوجود آورده اند.به هرحال برای تغییر ذائقه و مروری برآنچه در آیین نامه برای بهتر زیستن مردم ورعایت آداب وضع گردیده درذیل به آن اشاره میگردد،شایان ذکراینکه برای اشخاصی که مرتکب خلافهای ذیل گردند دوتا پنج روز حبس تکدیری یاده تا پنجاه ریال غرامت محکوم میشوند.
1- کسانی که به اخطارهای مامورین عبور ومرور وپاسبانان ازاینکه در پیاده روعبورنمایند ترتیب اثر ندهند.
2- کسانی که دیوارهای معابر عمومی
وامکنه خصوصی ومنازل اشخاص را مخطط نمایندیاازصورت نظافت

خارج کنند(یادر آن آگهی وغیره چیزی بنویسند)
3 -اشخاصی که همهمه وغ
وغاوصداهای ناهنجار ولوبرای فروش
متاع خود برپاکرده یاشرکت در همهمه وغوغا وصدای ناهنجاردیگران نمایندوهمچنین کسانی که درشوارع ومعابرعمومی عربده بکشندیاتظاهرات مستانه نمایند
4-کسانی که پرندگان یا دام های زنده را
آویزان حمل کنندیابه
طور آویزان نگاه دارند
 5- کسانی که بازیرشلواری یالنگ یالباس خانه
(بدون عذر موجه)درمعابرعمومی ترددیا
توقف نمایند
 
6-کسانی که ازمعابرممنوعه گذرکنند
 7-کسانی که پار
چه های کثیف یازننده وبدمنظره رادر
گذرهاوخیابانها سایه بان دکان ومغازه خودقراردهند
 8-کسانی که در خیابانه گذرهاوپیاده روها اماکن عمومی
ادارات بیمارستانهااتوبوسهاو.آب دهان یاآب بینی بیاندازند
 9-کسبه ودکانداران که به اصرار
یاخارج ازنزاکت مشتری دعوت نمایندیابدون رعایت ادب ونزاکت بامشتری رفتاروسخن بگویند
10-کسانی که در معابر وشوارع
به یکدیگرگلاویزشده یاالفاظ قبیحه متکلم یاصدای کریه نمایند.کسانی که درمعابروامکنه عمومی بایکدیگرشوخیهای رکیک وخارج از نزاکت نمایند
11-کسانی که ازروی بام
ودیواروامثال آن به خانه دیگری عمدا
سرکشی ونگاه کنند
 12-کسانی که دخترها
وپسرهاوزنهارامصرا تعقیب نمایند
13-کس
انی که درگذرها وکوی ها
وخیابانهافرش تکان دهندیابدون آب پاشی جاروب کنندکه گردوغباربلندشود.البته موارد بسیار دیگری هم قیدشده که ازذکر آن خودداری میگردد.بسیاری ازکارهاورعایت شئونات اخلاقی واجتماعی وفرهنگی ریشه درتربیت وآموزشهای فردی واجتماعی افرادازخانواده ومدرسه و.دارد.متاسفانه بانگرشی سطحی درمتن جامعه
خیلی از مواردی که نباید انجام گیرد،وجوددارندکه زندگی در این شهربزرگ راغیرقابل تحمل کرده است.نظرمااین نیست که مردم برای هرکاری مجازات شوندلکن جنبه اخلاقی وفرهنگی قضایا است که میبایست رعایت شوندوبرای بازدارندگی وپیشگیری از وقوع تخلفات خلاف شئونات اخلاقی واجتماعی ،باید تمهیداتی از جهت آموزشی وفرهنگی درنظرگرفته شود.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

سیب من فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار Angelo fanusekhiyal abiblue آیاسار لو مل دو پی پیش بینی فوتبال با مجوز رسمی و کاملا قانونی فانتاکروم باغ عمودی